Dầu Giây Huyện Thống Nhất huy động trên 3.840 tỷ đồng xây dựng hạ tầng Thống Nhất huy động trên 3.840 tỷ đồng để xây dựng hạ tầng kỹ thuật

Thống Nhất huy động trên 3.840 tỷ đồng để xây dựng hạ tầng kỹ thuật

Thống Nhất huy động trên 3.840 tỷ đồng để xây dựng hạ tầng kỹ thuật

Thống Nhất huy động trên 3.840 tỷ đồng để xây dựng hạ tầng kỹ thuật

Tin tức nổi bật